1401/03/07
پنجمین جلسه ژورنال کلاب مرکز تحقیقات فارماکولوژی
پنجمین جلسه ژورنال کلاب مرکز تحقیقات فارماکولوژی
1400/08/30
برگزاری سومین جلسه ژورنال کلاب مرکز تحقیقات فارماکولوژی
برگزاری سومین جلسه ژورنال کلاب مرکز تحقیقات فارماکولوژی دوشنبه 1400/9/1
1400/08/16
جلسه ژورنال كلاب دوشنبه 17 آبان
جلسه ژورنال كلاب دوشنبه 17 آبان
1400/07/28
برگزاری کارگاه فناوری نانو در پزشکی
برگزاری کارگاه فناوری نانو در پزشکی
1400/07/18
کارگاه دانشجویی
کارگاه دانشجویی
1400/07/10
برگزاری اولین جلسه ژورنال کلاب مرکز تحقیقات فارماکولوژی
برگزاری اولین جلسه ژورنال کلاب مرکز تحقیقات فارماکولوژی
1400/04/16
چاپ کتاب شناسایی میکرو RNA ها ، با ترجمه ی دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه
چاپ کتاب شناسایی میکرو RNA ها ، با ترجمه ی دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه