1400/07/18
کارگاه دانشجویی
کارگاه دانشجویی
1400/07/10
برگزاری اولین جلسه ژورنال کلاب مرکز تحقیقات فارماکولوژی
برگزاری اولین جلسه ژورنال کلاب مرکز تحقیقات فارماکولوژی
1400/04/16
چاپ کتاب شناسایی میکرو RNA ها ، با ترجمه ی دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه
چاپ کتاب شناسایی میکرو RNA ها ، با ترجمه ی دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه
1399/07/22
برگزاری سومین کنگره اروپائی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی
برگزاری سومین کنگره اروپائی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی 2020